بانوی زرد

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

کلید

به دنبال کلیدی جادویی می گردید که در منبع قدرت را برایتان باز کند، این کلید در دست خود شماست و وقتی یاد گرفتید که بر افکار خود کنترل داشته باشید، می توانید از آن استفاده کنید.
 
                                                                                                                    "ناپلئون هیل"