بانوی زرد

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

36

وقتی هدفی داری برای رسیدن به آن تلاش کن. تو می توانی من باورت دارم.